Øsløs kirke - Vesløs kirke - Arup kirke

Klokkerne i Arup kirke

 

Klokkerne i Arup kirke

Juleaften i 2012 blev der ved gudstjenesten i Arup kirke for første gang i 483 år ringet med to klokker, nemlig den nye taylorklokker fra 1996 og den gamle nyophængte middelalderklokke fra 1300 tallet. Efter lang tids forarbejde i menighedsrådet havde klokkefirmaet Thubalka afsluttet genmonteringen af den gamle klokke, som i næsten 20 år havde været hensat i et hjørne i tårnet.

 

Den gamle klokke

Den gamle klokke med en diameter på 68 cm er en af de oprindelige to klokker. Det er en af de allerældste klokker i Danmark. Den er fra omkring år 1300 og er af slank unggotisk form; om halsen et bånd, markeret af to ophøjede snore. Den er sandsynligvis støbt på stedet.

Selve støbningen af kirkeklokkerne var helt op til forrige århundrede en indviklet og delvis hemmeligt omgærdet kunst, som udførtes af klokkestøbere.
Man lavede først en massiv lerkerne med klokkefacon. Dernæst modellerede man et lag voks udenom og lavede heri tit inskriptioner. Der er dog ikke inskriptioner i den gamle klokke i Arup. Til sidst omgav man det hele med endnu en kappe af ler.
Når leret var tørt, udsmeltedes voksen ved at hælde det glødende klokkemetal ned mellem kerne og kappe, og derved støbtes klokken. Klokkemetallet er en legering af tin og kobber, og man mente, at det gav en særlig fin klang, hvis der var lidt sølv i også.

Tidligere klokkekonsulent Bendt Gammeltoft-Hansen var dog ikke imponeret af vores klokkestøber fra den tidlige middelalder. Konsulenten kunne efter et besøg i Arup i 1993 konstatere, at støberen i sin tid ikke har været specielt omhyggelig med støbeprocessen. Støberen har benyttet to beholdere med smeltet bronze, men der gik rigelig lang tid mellem første og anden påfyldning af formen. Sådan vurderede den ansete og internationalt respekterede ekspert, Bendt Gammeltoft-Hansen, men det er vel for sent at reklamere.

Der har altså oprindeligt været to middelalderklokker i Arup kirke. Det er sikkert muligt helt præcist af finde ud af, hvornår og hvorfor den anden klokke er forsvundet. En meget sandsynlig mulighed er, at den er endt som råmateriale til en kanon. Der blev i 1528-29 af kong Frederik den 1. udsendt en befaling om, at alle landsbykirkeklokker, undtagen den største i hver kirke skal afleveres til "rigets arkeli til bestykning og forbedring", d.v.s. til kanonfabrikation.

Også krigerkongen Christian den 4. støbte kanoner og kanonkugler. Han havde i Helsingør et kanonstøberi, Gjethuset. Råmaterialerne til støbningen her var også landsbykirkeklokker.

Der blev altså i 1993 konstateret en revnedannelse. Den gamle klokke måtte tages ud af brug. Den kunne næppe holde til dagligt brug. Konsulenten pegede på to muligheder, som Arup menighedsråd skulle tage stilling til.

Den første mulighed var, at man satte den gamle klokke helt på pension. I stedet skulle man anskaffe en ny og større klokke, som bedre kunne høres i sognet. 

Den anden mulighed var, at man lavede den nye klokkestol, så der både kunne være plads til den gamle og den nye klokke. Den gamle klokke skulle så skånes og kun ringe i beskedent omfang, f.eks. ved den sidste ringning inden højmessen.

Menighedsrådet gik ind for løsningen med de to klokker, men det var ikke muligt at finde midler til det, så man ville vente på "bedre tider".

Der skulle altså anskaffes en ny klokke, og der skulle fremstilles en ny klokkestol. Den nye klokkestol blev dog konstrueret således, at der med tiden var mulighed for at udvide den, så begge klokker kunne ophænges.

Klokkestolen blev tegnet af arkitekt Asger Thomsen, Thisted, og tømrermester Knud Lynge fik overdraget opgaven. Det blev et flot udført håndværksarbejde i de bedste materialer. Den vil kunne holde i mange, mange år.

 

Den nye klokke

På dette tidspunkt var det sædvane, at man i Danmark fik klokker støbt i Holland eller i Frankrig. Et medlem af Arup menighedsråd havde gode private relationer til en person fra Birmingham. Han var direktør i et firma, som forsynede virksomheder i England med metaller af forskellig slags. Han var dybt forundret over, at man ikke undersøgte mulighederne i England, som gennem mange år havde haft stolte traditioner med støbning af klokker. Også klokkespil og ringning med flere klokker er som bekendt en gammel engelsk tradition. Han formidlede kontakt til det engelske firma John Taylor. Klokkekonsulenten blev kontaktet om sagen. Han ville meget gerne have genoptaget samarbejdet med Taylor, som efter hans opfattelse støbte nogle af de fineste klokker. Der havde dog i en længere periode været samarbejdsproblemer med støberiet i forbindelse med et generationsskifte. Derfor havde man de sidste 25 år rettet opmærksomheden mod støberierne sydpå i Europa.

Det blev besluttet, at firmaet Thubalka fra Vejle skulle tage sig af arbejdet med den nye taylorklokke.

Inden bestilling blev afgivet, skulle man sikre sig, at klokkens klang var i harmoni med den gamle klokke, som måske skulle i funktion igen på et tidspunkt. Man undersøgte også klangen på kirkeklokkerne i Østerild og Vesløs. Der skulle gerne være harmoni, når man kunne høre flere klokker samtidig. Man valgte at stemme den i tonen G#1. I øvrigt er der i Brovst kirke en tilsvarende taylorklokke, stemt i samme toneart.

Inden endelig bestilling blev afgivet, skulle Arup menighedsråd beslutte, hvordan den frie indskrift skulle udformes.

 

Rådet foreslog disse indskrifter:

" I 1995 støbtes denne klokke til Arup kirke hos Taylor og Co. i England."

Midt på klokken citeres salmestroferne:

"Dejlig er jorden. Prægtig er Guds himmel."

Stiftet kunne godkende forslaget, idet man oven i købet udtrykte, at man  fandt det "særdeles velvalgt."

 

Se fotos fra ophængningen.


Menighedsrådet indbød til en festgudstjeneste søndag den 1. maj 1996 for at markere begivenheden. Provst Johan Thastum fra Hillerslev prædikede. Aftenen sluttede med kaffe i Beboerhuset.

Siden da har man kunnet nyde klokkens fine klang. Blandt klokkeeksperter siger man, at "klokker fra kontinentet taler, mens klokker fra England synger"! Hør selv efter. Det er rigtigt!

 

 

To klokker i Arup kirke.

Da det fælles menighedsråd for Øsløs, Vesløs og Arup sogne i efteråret 2009 skulle udarbejde budgetforslag for 2010, søgte man om at få et beløb afsat, således at man kunne få opfyldt Arup menighedsråds gamle ønske fra 1993 om at få hængt den gamle middelalderklokke op.

Provstiet godkendte forslaget, og så gik rådet i gang. Arkitekt Carl-Peter Krarup fra Raabys tegnestue i Thisted udarbejdede tegninger over den nye, udvidede klokkestol, og han medvirkede med de forskellige ansøgninger. Mange instanser skulle inddrages. Provstiet, stiftsøvrigheden, Nationalmuseet, Den kongelige Bygningsinspektør, Kirkeministeriets klokkekonsulenter. Man rider ikke samme dag, som man sadler i dette system. En særdeles langvarig proces blev afsluttet i december måned 2012, hvor klokkefirmaet Thubalka klargjorde den gamle klokke for derefter at hænge den op i den nu udvidede klokkestol, som var blevet fremstillet af den unge tømrermester fra Amtoft, Thomas Søe. Den nye klokkestol er tegnet sådan, at hvis middelalderklokken ad åre må give op, så er der afsat plads til at hænge en ny klokke op, som harmonerer med taylorklokken.

Uden nogen festivitas startede middelalderklokken med sin spinkle, men klare tone, ringningen ved juleaftensgudstjenesten, hvorefter den kraftige taylorklokke gik i gang, og de to klokker fuldførte så ringningen sammen.

Hvordan og hvornår begge klokker i fremtiden skal i brug er der i skrivende stund ikke taget stilling til i menighedsrådet. Fra klokkekonsulenterne har man anbefalet, at der kan ringes med begge klokker ved den sidste ringning inden højmessen samt ved særlige lejligheder. En af klokkekonsulenterne oplyser, at ved samringning med begge klokker er det musikalsk set det smukkeste at begynde og afslutte ringningen med den mindste af klokkerne.

Arup, januar 2013 Henning Christensen
 

Det fælles menighedsråd for Øsløs, Vesløs og Arup bestod af Bente Pilgaard, formand, Ellen Margrete Kjeldsen, Grete Gregersen, Signe Sunesen, Knud Jørgen Kristoffersen, Anke Breum, Knud Lynge, Mette Poulsen, Henning Christensen.

 

Læs mere om

Kirkeklokker og bedeslag

Læs mere om kirkeklokker.

Kalender

Ingen begivenheder fundet.